Derbyschutters

Huishoudelijk reglement

Artikel 1

PRKG Derbyschutters vzw functioneert onder het stelsel van de wetgeving op de verenigingen zonder winstbejag. De statuten van de vereniging zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad onder het identificatienummer 1145781 en onderneming ’s nr.0422185669. De vereniging is bijgevolg een privéclub, meer speciaal een pistool- ,revolver- geweer- en karabijn schuttersclub, waarvan de leden recreatief en competitief schieten. De leden hebben de plicht de doelstellingen, statuten en reglementen van de vereniging alsmede de wapenwetgeving loyaal na te leven PRKG Derbyschutters vzw is aangesloten bij de federatie : VSK onder het nummer 09/309 . Via het vermelde federatie zijn de leden- schutters verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen.

Artikel 2

De leden van de club mits zij een (voorlopige-) sportschutterslicentie, en of vergunning bezitten en een bewijs van goedzedelijk gedrag hebben afgegeven, of hun licentie hebben laten registreren. Schutters aangesloten bij erkende federatie, mits aanschaf van een dagkaart en in het bezit van een (voorlopige-) sportschutterslicentie en of wapenvergunning + bewijs van goed zedelijk gedrag. Bezoekers die éénmalig kennis willen maken met de schietsport. Zij moeten in het bezit zijn van een bewijs goed zedelijkgedrag (596.1-(A) en een daartoe in de wet voorziene dagpas. Enkel kaliber .22 is toegelaten met een dagpas. Zij worden door een baancommissaris vergezeld. Buitenlandse gasten die in een lidstaat van de EU gerechtigd zijn deel te nemen aan de activiteiten waaraan ze hier wensen deel te nemen. Ook zij moeten de nodige documenten bij zich hebben, die het voorhanden hebben van hun vuurwapen in ons land vergunnen (bijvoorbeeld een Europese vuurwapenpas). (Leden van minder dan 16 jaar mogen enkel gebruik maken van de schietstand luchtdruk).

Alvorens het schieten aan te vangen dient elke schutter zich eerst te laten registreren aan het bureel.

Artikel 3

De lidkaart wordt uitgereikt aan personen waarvan de kandidatuur werd aanvaard door het Bestuur. De jaarlijkse afgifte van een bewijs van goed gedrag en zeden is verplicht model 596.1-5A. Het bewijs mag, op het ogenblik van afgifte max. 3 maand oud zijn.( personen die hun licentie hebben laten registreren zijn hiervan vrijgesteld. )
Bij het bezoek aan de schietstand moet de lidkaart/badge op een goed zichtbare plaats gedragen worden.

Artikel 4

Het is niet toegelaten de schietstand te gebruiken buiten de normale openingsuren, alsook wanneer de dienstdoende bestuursleden niet aanwezig zijn.

Artikel 5

Elk wapen dat door de leden wordt meegebracht moet steeds in perfecte staat zijn en mag niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen daaromtrent.
De baancommissarissen zijn gemachtigd, zelfs zonder toestemming van de schutter maar in zijn bijzijn, een wapen ter hand te nemen voor controle.

Artikel 6

De wapens moeten steeds ongeladen opgeborgen zijn in een afgesloten koffer of wapenhoes. Geluiddempers zijn ten strengste verboden. Bij het binnenkomen moeten de wapens onmiddellijk opgeborgen worden in de daartoe voorziene plaatsen in de schietstand of wapenkamer. Wapens mogen nooit gemanipuleerd worden buiten de schietruimte of wapenkamer.
Het dragen van een wapen in een holster buiten de schietruimte is verboden.
Een wapen mag enkel geladen worden op de vuurlijn, met de loop richting doel.
Een geladen wapen mag nooit uit de hand gelegd worden.

Artikel 7

Het is verplicht te schieten in de daartoe aangewezen houding: staand –liggend –geknield -zittend..

Artikel 8

Een elektronisch register wordt bijgehouden telkens wanneer een schutter de schietruimten betreedt met daarin volgende gegevens:

 • Naam
 • Type en kaliber van het vuurwapen waarmee zal worden geschoten.
 • De datum en het juiste uur waarop de schietruimte wordt betreden en verlaten.

Artikel 9

Het gebruik van alcohol en roken is ten allen tijde verboden binnen de schietruimten en de wapenkamer.
Verder is de toegang tot de gehele schietstand uiteraard totaal ontzegd aan personen die kennelijk in staat van dronkenschap verkeren, of in een vergelijkbare toestand door het gebruik van drugs of geneesmiddelen.

Artikel 10

Elk lid dat gevaarlijke of misplaatste handelingen uitvoert met zijn wapen zal onmiddellijk gesanctioneerd worden:

 • Lichte overtreding: blaam.
 • Zware overtreding:
 • Eerste maal: drie maand schorsing.
 • Tweede maal: een jaar schorsing.
 • Drie lichte overtredingen worden beschouwd als een zware overtreding

 

Bij vaststelling van een overtreding heeft de belanghebbende het recht gehoord te worden door de raad van Bestuur. De vervolgens genomen beslissing is evenwel onherroepelijk.

Artikel 11

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van een wapen.
Schade aan of diefstal van geparkeerde voertuigen vallen eveneens buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 12

Leden schutters die een attest van lidmaatschap wensen te bekomen moeten hun aanvraag richten tot de Dienstdoende Bestuurder.

Artikel 13

Wapens en kalibers waarmee mag geschoten worden:
Zie website: schietstanden

Zijn ten allen tijde verboden:

 • Hagel geweren.-Vol automatische wapens , verboden wapens.
 • Gepantserde en half gepantserde munitie.-explosieve munitie.
 • Hollow points.-hagelpatronen.
 • Alle munitie waarvan de geluidsproductie hoger is dan 114 db

Artikel 14

Particuliere schutters mogen in geen geval schiettechnieken beoefenen waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende elementen, die voorbehouden zijn aan politieambtenaren

 • Realistische situaties
 • Menselijke silhouetten als doel.
 • Gewelddadige scenario’s (zoals het uitschakelen van denkbeeldige vijanden).
 • laserrichtapparatuur (hierbij wordt een straal geprojecteerd op het doel, in tegenstelling tot wat gebeurt bij de toegelaten elektronische richthulpmiddelen die enkel binnenin het vizier een rood punt of kruis tonen en waarmee in het donker niets kan worden gezien)
 • Schieten vanuit dekking (achter obstakels die beschermen tegen denkbeeldige tegenaanvallen)
 • Het wapen verborgen houden (bij het schieten zelf of bij de verplaatsing )

Artikel 15

De bevelen van de baancommissarissen moeten ALTIJD en ONMIDDELIJK opgevolgd worden.

Artikel 16

Wanneer het special geluidssignaal weerklinkt en de knipperlampen aangaan in de schietstand, dienen alle wapens onmiddellijk ontladen en neergelegd worden op de voor elke schutter beschikbare tafel.

Artikel 17

De verkoop van munitie is alleen toegelaten aan de uitbater van de schietstand. De afnemers mogen alleen personen zijn die gerechtigd zijn gebruik te maken van de schietstand.
Zij mogen de munitie alleen verwerven voor onmiddellijk gebruik, dit wil zeggen voor activiteiten die plaatsvinden binnen de schietstand op de dag zelf van de verwerving. De toegelaten hoeveelheid is beperkt tot de noodwendigheden van de voornoemde activiteiten.

Artikel 18

De verkoop of andere vormen van definitieve overdracht van vuurwapens zijn verboden in de schietstand.
Het tijdelijk ter beschikking stellen van vuurwapens, zoals het verhuren, het uitlenen of het onderling uitwisselen ervan, is alleen toegelaten aan de personen die gerechtigd zijn gebruik te maken van de schietstand.

Artikel 19

Iedere schutter kuist bij het verlaten van de schietbaan zijn eigen hulzen op alsook papieren lege doosjes en schietschijven worden in de daartoe voorziene vuilbakken geworpen.
De leden zijn verplicht alle defecten aan de installaties of toestellen direct te melden.

Artikel 20

Het maken van Foto’s en of Film opnames tijdens de schietoefeningen zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitbater, Het maken van opnames mag in geen enkel geval de veiligheid in het gedrang brengen, opnames mogen enkel dienen voor persoonlijke collectie en niet om ze openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbater.